Algemene voorwaarden

Online caravan onderdelen en kampeerartikelen bestellen bij Kampeerwinkel Voorthuizen.

Gebruikers voorwaarden

Algemene Voorwaarden van kampeerwinkelvoorthuizen.nl, gevestigd te Voorthuizen,

Kieftveen 13,
3781PP Voorthuizen
KvK   09090543

BTW: NL8052.21839.b01

Versie 1.0 geldig vanaf 17-07-2014

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van kampeerwinkelvoorthuizen.nl. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van kampeerwinkelvoorthuizen.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.kampeerwinkelvoorthuizen.nl behoud zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door kampeerwinkelvoorthuizen.nl erkend.

1.4 kampeerwinkelvoorthuizen.nl garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.5 kampeerwinkelvoorthuizen.nl hoofdzakelijk bedoeld voor particulieren. U kunt uw bedrijfsnaam op uw factuur vermelden, maar wij kunnen geen intracommunautaire facturen voor u verzorgen.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal kampeerwinkelvoorthuizen.nl bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van kampeerwinkelvoorthuizen.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door kampeerwinkelvoorthuizen.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht/retourneren

4.1 U heeft recht op 14 dagen bedenktijd.

Je kunt het artikel op 2 manieren retourneren:

 1. Je levert het in op het adres van de afhaalbalie:
  Kampeerbedrijf The Hap
  Kieftveen 13
  3781PP Voorthuizen
 2. Je stuurt het op naar bovenstaand adres. De kosten voor het retourneren zijn voor jouw rekening.
  kampeerwinkelvoorthuizen.nl heeft er voor gekozen om de prijzen zo scherp mogelijk te houden.
  Wij bouwen geen tientje meerprijs in voor het geval je het artikel wilt retourneren zoals veel winkels dat wel doen.
  Er wordt nauwelijks geretourneerd, dus geven wij er de voorkeur aan de prijzen zo laag mogelijk te houden voor onze klanten.
  Wanneer je retourneert vragen we je een kopie van de factuur bij te voegen en een klein begeleidend schrijven met de reden van retour.
  Op deze manier kunnen wij de retourzending snel verwerken.
 3. Bij retourneren crediteren wij geen verzend- en verpakkingskosten. Indien u twijfelt aan een product moet u het niet bij ons bestellen.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij kampeerwinkelvoorthuizen.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van kampeerwinkelvoorthuizen.nl. kampeerwinkelvoorthuizen.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 kampeerwinkelvoorthuizen.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6. Garantie

6.1 kampeerwinkelvoorthuizen.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van kampeerwinkelvoorthuizen.nl komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. kampeerwinkelvoorthuizen.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan kampeerwinkelvoorthuizen.nl) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan kampeerwinkelvoorthuizen.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan kampeerwinkelvoorthuizen.nl schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. Bij zichtbare gebruikssporen krijg je van ons dan ook een deelvergoeding. Deze is altijd 75% van het oorspronkelijke aankoopbedrag.

100% vergoeding: Compleet, in originele staat en verpakking.
75% vergoeding: Vies / gebruikt / beschadigd / verpakking niet meer compleet
0% vergoeding: indien er sprake is van demontage producten waardoor deze afgeschreven is.

6.4 Indien klachten van de afnemer door kampeerwinkelvoorthuizen.nl gegrond worden bevonden, zal kampeerwinkelvoorthuizen.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van kampeerwinkelvoorthuizen.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van kampeerwinkelvoorthuizen.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van kampeerwinkelvoorthuizen.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van kampeerwinkelvoorthuizen.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 kampeerwinkelvoorthuizen.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens kampeerwinkelvoorthuizen.nl in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van kampeerwinkelvoorthuizen.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

6.7 Vorstschade is altijd uitgesloten van garantie. U bent zelf verantwoordelijk voor het correct winter klaar maken van uw chalet en of stacaravan met accessoires.

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt kampeerwinkelvoorthuizen.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden kampeerwinkelvoorthuizen.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van kampeerwinkelvoorthuizen.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 kampeerwinkelvoorthuizen.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanbiedingen zij altijd zo lang de voorraad strekt.

7.7 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen kampeerwinkelvoorthuizen.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door kampeerwinkelvoorthuizen.nl op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 kampeerwinkelvoorthuizen.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van kampeerwinkelvoorthuizen.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 kampeerwinkelvoorthuizen.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van kampeerwinkelvoorthuizen.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 kampeerwinkelvoorthuizen.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is kampeerwinkelvoorthuizen.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien kampeerwinkelvoorthuizen.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 kampeerwinkelvoorthuizen.nl niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

11.2 kampeerwinkelvoorthuizen.nl is niet aansprakelijk voor vervolgschade voortkomend uit een defect product. onze aansprakelijkheid zal nooit het aankoopbedrag overschrijden.

11.3 kampeerwinkelvoorthuizen.nl wijst alle aansprakelijkheid af wanneer een product is gemodificeerd dan wel is aangepast door de eindgebruiker.

Bij twijfel vragen wij u per omgaande met kampeerwinkelvoorthuizen.nl contact op te nemen via telefoon, schriftelijk of e-mail.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door kampeerwinkelvoorthuizen.nl aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij kampeerwinkelvoorthuizen.nl zolang de afnemer de vorderingen van kampeerwinkelvoorthuizen.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van kampeerwinkelvoorthuizen.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door kampeerwinkelvoorthuizen.nl geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan kampeerwinkelvoorthuizen.nl of een door kampeerwinkelvoorthuizen.nl aan te stellen derden om, in alle gevallen waarin kampeerwinkelvoorthuizen.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5            Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht kampeerwinkelvoorthuizen.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6            De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan kampeerwinkelvoorthuizen.nl.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Van kampeerwinkelvoorthuizen.nl en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zutphen kennis, tenzij kampeerwinkelvoorthuizen.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.